THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 10/08/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

62 16 ngày
71 15 ngày
29 13 ngày
55    12 ngày
06 11 ngày
32    11 ngày
79 11 ngày
28 10 ngày
40 10 ngày
97 9 ngày
01 8 ngày
72 8 ngày
85 8 ngày
91    8 ngày
04 7 ngày
14 7 ngày
80 7 ngày
09 6 ngày
21 6 ngày
38    6 ngày
41    6 ngày
43 6 ngày
48 6 ngày
94 6 ngày
12 5 ngày
18 5 ngày
24 5 ngày
31 5 ngày
34 5 ngày
81    5 ngày
82    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

60    14 lần
70 14 lần
07 13 lần
31 13 lần
95 13 lần
19 12 lần
35    12 lần
47 12 lần
54 12 lần
68 12 lần
74 12 lần
75 12 lần
03 11 lần
22    11 lần
39 11 lần
56 11 lần
58 11 lần
61 11 lần
80 11 lần
11    10 lần
14 10 lần
16 10 lần
26    10 lần
34 10 lần
42 10 lần
43 10 lần
59 10 lần
64 10 lần
66 10 lần
67    10 lần
81 10 lần
93    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 62 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 02/10/2011 đến 27/10/2011)

Cặp số 71 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 22/08/2008 đến 18/09/2008)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 338 ngày
53 292 ngày
06 291 ngày
26 279 ngày
42    275 ngày
73    268 ngày
68 260 ngày
79 236 ngày
18 228 ngày
57 223 ngày
25 222 ngày
51    216 ngày
56 210 ngày
90 206 ngày
34 204 ngày
89 193 ngày
04 165 ngày
54 159 ngày
17    158 ngày
01 152 ngày
38 151 ngày
40 148 ngày
41 147 ngày
00 146 ngày
91    145 ngày
60 142 ngày
98 141 ngày
75 140 ngày
50 139 ngày
32    138 ngày
58 135 ngày
28 132 ngày
14 131 ngày
35 130 ngày
19    127 ngày