THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 12/08/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

62 18 ngày
71 17 ngày
29 15 ngày
55    14 ngày
28 12 ngày
97 11 ngày
85 10 ngày
91 10 ngày
80 9 ngày
09    8 ngày
38    8 ngày
41 8 ngày
94 8 ngày
18 7 ngày
34 7 ngày
03 6 ngày
25 6 ngày
42 6 ngày
26    5 ngày
56 5 ngày
58    5 ngày
69 5 ngày
88 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

54    15 lần
31 13 lần
70 13 lần
07 12 lần
14 12 lần
19 12 lần
35 12 lần
47 12 lần
60 12 lần
68    12 lần
75    12 lần
11 11 lần
56 11 lần
74 11 lần
81 11 lần
95 11 lần
16    10 lần
22 10 lần
26 10 lần
39 10 lần
42 10 lần
43 10 lần
57 10 lần
58    10 lần
59 10 lần
65 10 lần
67 10 lần
77 10 lần
82 10 lần
83    10 lần
87 10 lần
93    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 62 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 02/10/2011 đến 27/10/2011)

Cặp số 71 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 22/08/2008 đến 18/09/2008)

Cặp số 29 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 15/03/2017 đến 08/04/2017)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 340 ngày
53    294 ngày
06 293 ngày
26 281 ngày
42 277 ngày
73 270 ngày
68 262 ngày
79 238 ngày
18    230 ngày
25 224 ngày
51 218 ngày
56 212 ngày
90 208 ngày
34 206 ngày
89    195 ngày
04 167 ngày
54 161 ngày
17    160 ngày
01 154 ngày
38 153 ngày
40 150 ngày
41 149 ngày
00 148 ngày
91 147 ngày
60    144 ngày
98 143 ngày
75 142 ngày
50 141 ngày
32 140 ngày
58    137 ngày
28 134 ngày
14 133 ngày
35    132 ngày
19 129 ngày