THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 13/08/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

62 19 ngày
71 18 ngày
55 15 ngày
97 12 ngày
85    11 ngày
91    11 ngày
80 10 ngày
38 9 ngày
41 9 ngày
18 8 ngày
03 7 ngày
25    7 ngày
42 7 ngày
26 6 ngày
58 6 ngày
69 6 ngày
13 5 ngày
23    5 ngày
35 5 ngày
37 5 ngày
61 5 ngày
70 5 ngày
92 5 ngày
96    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

54 15 lần
47 14 lần
60 13 lần
68 13 lần
70    13 lần
07 12 lần
19    12 lần
31 12 lần
35 12 lần
56 12 lần
74 12 lần
75 12 lần
11    11 lần
14 11 lần
39 11 lần
43    11 lần
81 11 lần
83 11 lần
95 11 lần
16 10 lần
22 10 lần
26 10 lần
32    10 lần
58 10 lần
59 10 lần
65 10 lần
66 10 lần
77 10 lần
82 10 lần
87    10 lần
93 10 lần
94 10 lần
98    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 62 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 02/10/2011 đến 27/10/2011)

Cặp số 71 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 22/08/2008 đến 18/09/2008)

Cặp số 55 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 11/12/2015 đến 04/01/2016)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 341 ngày
53    295 ngày
06 294 ngày
26 282 ngày
42 278 ngày
73 271 ngày
68 263 ngày
79 239 ngày
18    231 ngày
25 225 ngày
51 219 ngày
56    213 ngày
90 209 ngày
34 207 ngày
89 196 ngày
04 168 ngày
54 162 ngày
17    161 ngày
01 155 ngày
38 154 ngày
40 151 ngày
41 150 ngày
00 149 ngày
91 148 ngày
60    145 ngày
98 144 ngày
75    143 ngày
50 142 ngày
32 141 ngày
58 138 ngày
28 135 ngày
14 134 ngày
35 133 ngày
19    130 ngày