THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 19/06/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

26 24 ngày
14 15 ngày
05 13 ngày
24    11 ngày
13 10 ngày
40 10 ngày
07 9 ngày
77    9 ngày
17 8 ngày
28 8 ngày
47 8 ngày
69 8 ngày
16 7 ngày
20    7 ngày
49 7 ngày
53 7 ngày
78 7 ngày
92 7 ngày
86 6 ngày
19    5 ngày
42    5 ngày
55 5 ngày
61 5 ngày
91 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

25 14 lần
38 14 lần
54 14 lần
80 14 lần
93    14 lần
50 13 lần
62 13 lần
75    13 lần
89 13 lần
02 12 lần
21 12 lần
37 12 lần
84 12 lần
94    12 lần
06 11 lần
10 11 lần
15 11 lần
45 11 lần
48 11 lần
66    11 lần
76 11 lần
81 11 lần
85 11 lần
87    11 lần
00 10 lần
07 10 lần
17 10 lần
32 10 lần
35 10 lần
36    10 lần
41 10 lần
70    10 lần
77 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 26 đã 24 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 18/04/2013 đến 07/05/2013) 

Cặp số 14 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 28/11/2009 đến 21/12/2009) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

88 423 ngày
64 386 ngày
97    379 ngày
37 315 ngày
27 305 ngày
82 304 ngày
02 286 ngày
12 277 ngày
53 240 ngày
06    239 ngày
26 227 ngày
42    223 ngày
73 216 ngày
68 208 ngày
93 205 ngày
83 189 ngày
79 184 ngày
78    181 ngày
18 176 ngày
57 171 ngày
25 170 ngày
51 164 ngày
56 158 ngày
90 154 ngày
34    152 ngày
72 142 ngày
89 141 ngày
96 140 ngày
03    138 ngày
47 126 ngày