THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 16/06/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

26 21 ngày
68 18 ngày
60 17 ngày
08    12 ngày
14 12 ngày
05 10 ngày
88 10 ngày
97 10 ngày
72 9 ngày
24    8 ngày
63    8 ngày
13 7 ngày
22 7 ngày
40 7 ngày
07 6 ngày
18 6 ngày
30    6 ngày
77 6 ngày
80 6 ngày
93 6 ngày
00 5 ngày
11 5 ngày
17 5 ngày
28    5 ngày
44 5 ngày
47 5 ngày
69    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

80 15 lần
50 14 lần
75 14 lần
85 14 lần
93    14 lần
10 13 lần
38 13 lần
48    13 lần
54 13 lần
94 13 lần
21 12 lần
25 12 lần
39 12 lần
62    12 lần
84 12 lần
87 12 lần
07 11 lần
15 11 lần
17 11 lần
35    11 lần
36 11 lần
37 11 lần
45    11 lần
66 11 lần
89 11 lần
02 10 lần
06 10 lần
31 10 lần
41 10 lần
70    10 lần
76 10 lần
77    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 26 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 18/04/2013 đến 07/05/2013)

Cặp số 68 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009)

Cặp số 60 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012)

Đặc biệt lâu chưa ra:

88 420 ngày
64 383 ngày
97 376 ngày
37    312 ngày
27 302 ngày
82 301 ngày
02    283 ngày
12 274 ngày
53 237 ngày
06 236 ngày
26 224 ngày
42 220 ngày
73 213 ngày
68 205 ngày
93    202 ngày
83    186 ngày
79 181 ngày
78 178 ngày
18 173 ngày
57 168 ngày
25 167 ngày
51 161 ngày
56 155 ngày
90    151 ngày
34 149 ngày
72 139 ngày
89 138 ngày
96    137 ngày
03 135 ngày