THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 07/01/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

10 30 ngày
58 11 ngày
43    10 ngày
45 10 ngày
57 10 ngày
89 10 ngày
22 9 ngày
25 9 ngày
34    9 ngày
56 9 ngày
78 9 ngày
86 9 ngày
99 9 ngày
31 8 ngày
40    8 ngày
02    7 ngày
05 7 ngày
16 7 ngày
20 7 ngày
15 6 ngày
42 6 ngày
50 6 ngày
62 6 ngày
79    6 ngày
17 5 ngày
84    5 ngày
88 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

69 14 lần
76    14 lần
84 14 lần
90 14 lần
98 13 lần
14 12 lần
25 12 lần
27    12 lần
39 12 lần
62 12 lần
80 12 lần
92 12 lần
12 11 lần
18 11 lần
22    11 lần
33 11 lần
46    11 lần
49 11 lần
72 11 lần
73 11 lần
00 10 lần
06 10 lần
09    10 lần
23 10 lần
30 10 lần
34 10 lần
38 10 lần
51 10 lần
52 10 lần
55    10 lần
66 10 lần
75 10 lần
82    10 lần
96 10 lần