THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/01/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

10 31 ngày
58 12 ngày
43 11 ngày
45 11 ngày
57    11 ngày
22 10 ngày
25 10 ngày
86 10 ngày
99 10 ngày
31    9 ngày
40    9 ngày
02 8 ngày
16 8 ngày
20 8 ngày
15 7 ngày
50 7 ngày
62 7 ngày
17 6 ngày
84 6 ngày
88    6 ngày
03 5 ngày
09 5 ngày
13 5 ngày
33 5 ngày
71    5 ngày
83    5 ngày
97 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

69 14 lần
76 14 lần
90    14 lần
98 13 lần
25 12 lần
27 12 lần
39 12 lần
62 12 lần
73 12 lần
80    12 lần
84 12 lần
12 11 lần
14 11 lần
18    11 lần
22 11 lần
30    11 lần
34 11 lần
46 11 lần
52 11 lần
82 11 lần
92 11 lần
09 10 lần
23 10 lần
28    10 lần
33 10 lần
38 10 lần
49 10 lần
51 10 lần
55 10 lần
66    10 lần
72 10 lần
75    10 lần
96 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 10 đã 31 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 453 ngày
69    439 ngày
59 438 ngày
45 422 ngày
72 359 ngày
14 357 ngày
95 279 ngày
47 278 ngày
88    265 ngày
80 260 ngày
15 258 ngày
64 228 ngày
97 221 ngày
19 210 ngày
41    197 ngày
40 170 ngày
11 167 ngày
37    157 ngày
13 156 ngày
54 150 ngày
63 148 ngày
27 147 ngày
82 146 ngày
58 138 ngày
10    137 ngày
46 131 ngày
02 128 ngày
20 127 ngày
29    126 ngày