THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/01/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

10 32 ngày
58 13 ngày
43 12 ngày
45    12 ngày
57 12 ngày
22 11 ngày
25 11 ngày
86 11 ngày
99 11 ngày
31    10 ngày
40 10 ngày
16 9 ngày
50    8 ngày
17 7 ngày
84 7 ngày
88 7 ngày
09 6 ngày
13 6 ngày
33 6 ngày
71    6 ngày
83 6 ngày
06 5 ngày
12    5 ngày
32 5 ngày
35 5 ngày
94    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

62 14 lần
69 14 lần
39 13 lần
73 13 lần
76    13 lần
80 13 lần
90 13 lần
27    12 lần
30 12 lần
84 12 lần
98 12 lần
14 11 lần
22 11 lần
23    11 lần
25 11 lần
34 11 lần
52 11 lần
72    11 lần
75 11 lần
82 11 lần
92    11 lần
09 10 lần
12 10 lần
15 10 lần
28 10 lần
33 10 lần
38 10 lần
49 10 lần
51 10 lần
60    10 lần
96    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 10 đã 32 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 454 ngày
69 440 ngày
59    439 ngày
45 423 ngày
72 360 ngày
14 358 ngày
95 280 ngày
47 279 ngày
88    266 ngày
80 261 ngày
15 259 ngày
64    229 ngày
97 222 ngày
19 211 ngày
41 198 ngày
40 171 ngày
11 168 ngày
37 158 ngày
13    157 ngày
54 151 ngày
63 149 ngày
27 148 ngày
82 147 ngày
58 139 ngày
10    138 ngày
46 132 ngày
02 129 ngày
29    127 ngày