THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 12/01/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

45 15 ngày
25 14 ngày
86 14 ngày
16    12 ngày
50 11 ngày
17 10 ngày
09 9 ngày
13 9 ngày
71 9 ngày
83    9 ngày
12    8 ngày
35 8 ngày
94 8 ngày
11 7 ngày
53 7 ngày
54 7 ngày
59 7 ngày
18 6 ngày
92 6 ngày
00    5 ngày
61    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

69 15 lần
76 14 lần
90    14 lần
75 13 lần
80 13 lần
84 13 lần
98 13 lần
52 12 lần
73 12 lần
82    12 lần
06 11 lần
27 11 lần
30    11 lần
33 11 lần
60 11 lần
66 11 lần
08 10 lần
09 10 lần
14 10 lần
15    10 lần
22 10 lần
25 10 lần
38    10 lần
39 10 lần
46 10 lần
49 10 lần
62 10 lần
91 10 lần
92 10 lần
95    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 45 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 13/01/2013 đến 19/02/2013) 

Cặp số 25 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 05/02/2013 đến 04/03/2013)

Cặp số 86 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 09/11/2016 đến 06/12/2016)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 457 ngày
69 443 ngày
59 442 ngày
45 426 ngày
72    363 ngày
14 361 ngày
95 283 ngày
47    282 ngày
88 269 ngày
80 264 ngày
15 262 ngày
64 232 ngày
97 225 ngày
19 214 ngày
41    201 ngày
11 171 ngày
37 161 ngày
13    160 ngày
54 154 ngày
63 152 ngày
27 151 ngày
82 150 ngày
58 142 ngày
10 141 ngày
46    135 ngày
02 132 ngày
29    130 ngày