THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 19/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 25 ngày
63 23 ngày
85 17 ngày
47    14 ngày
94 12 ngày
10 11 ngày
18 9 ngày
24 9 ngày
26 9 ngày
54    8 ngày
74 8 ngày
20    7 ngày
36 7 ngày
57 7 ngày
72 7 ngày
68 6 ngày
71 6 ngày
87    6 ngày
88 6 ngày
02 5 ngày
03 5 ngày
29 5 ngày
33 5 ngày
45 5 ngày
70    5 ngày
93    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

46 16 lần
27 15 lần
22 14 lần
23 14 lần
84    14 lần
08 13 lần
34    13 lần
75 13 lần
32 12 lần
45 12 lần
76 12 lần
91 12 lần
00    11 lần
10 11 lần
11 11 lần
14 11 lần
39 11 lần
48 11 lần
62    11 lần
66 11 lần
67 11 lần
69 11 lần
78    11 lần
01 10 lần
06 10 lần
25 10 lần
61 10 lần
70 10 lần
72 10 lần
92    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007)

Cặp số 63 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 06/09/2013 đến 01/10/2013)

Cặp số 85 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/02/2014 đến 13/03/2014)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 433 ngày
69    419 ngày
59 418 ngày
45 402 ngày
72 339 ngày
14 337 ngày
85 286 ngày
95    259 ngày
47 258 ngày
88 245 ngày
80 240 ngày
15 238 ngày
64 208 ngày
97 201 ngày
19    190 ngày
56 182 ngày
41 177 ngày
40 150 ngày
11 147 ngày
37    137 ngày
13 136 ngày
03 132 ngày
54 130 ngày
63    128 ngày
27 127 ngày
82    126 ngày
84 125 ngày