THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 23/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 29 ngày
85 21 ngày
47 18 ngày
94    16 ngày
10 15 ngày
24 13 ngày
20 11 ngày
68 10 ngày
87 10 ngày
03    9 ngày
23 8 ngày
65 8 ngày
21 7 ngày
39    7 ngày
83 6 ngày
16 5 ngày
27 5 ngày
32 5 ngày
41 5 ngày
81    5 ngày
97    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

22 18 lần
46    17 lần
27 14 lần
25 13 lần
84 13 lần
14 12 lần
23 12 lần
32    12 lần
34 12 lần
66 12 lần
67 12 lần
00 11 lần
01 11 lần
08 11 lần
18    11 lần
45 11 lần
69 11 lần
72 11 lần
91 11 lần
02    10 lần
06 10 lần
11    10 lần
30 10 lần
43 10 lần
48 10 lần
70 10 lần
73 10 lần
75 10 lần
78 10 lần
92    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 29 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007) 

Cặp số 85 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/02/2014 đến 13/03/2014) 

Cặp số 47 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013)

Cặp số 94 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 08/07/2011 đến 08/08/2011) 

Cặp số 10 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 437 ngày
69 423 ngày
59 422 ngày
45    406 ngày
72 343 ngày
14 341 ngày
85 290 ngày
95 263 ngày
47 262 ngày
88    249 ngày
80 244 ngày
15 242 ngày
64 212 ngày
97    205 ngày
19 194 ngày
56 186 ngày
41 181 ngày
40 154 ngày
11 151 ngày
37    141 ngày
13 140 ngày
03 136 ngày
54 134 ngày
63 132 ngày
27    131 ngày
82    130 ngày
57 127 ngày