THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 24/12/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

04 30 ngày
85 22 ngày
47    19 ngày
94 17 ngày
10 16 ngày
24 14 ngày
20 12 ngày
87    11 ngày
03 10 ngày
65 9 ngày
21 8 ngày
83 7 ngày
16 6 ngày
27    6 ngày
32 6 ngày
41 6 ngày
81    6 ngày
97 6 ngày
11 5 ngày
12 5 ngày
17 5 ngày
37 5 ngày
48    5 ngày
61 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

22 19 lần
46 16 lần
23 13 lần
25    13 lần
01 12 lần
08 12 lần
14 12 lần
27 12 lần
32 12 lần
34    12 lần
66    12 lần
18 11 lần
67 11 lần
72 11 lần
73 11 lần
84 11 lần
91 11 lần
00 10 lần
02 10 lần
06    10 lần
09 10 lần
30 10 lần
43 10 lần
48    10 lần
62 10 lần
69 10 lần
75 10 lần
78 10 lần
92    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 04 đã 30 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 11/06/2007 đến 04/07/2007)

Cặp số 85 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/02/2014 đến 13/03/2014)

Cặp số 47 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 09/09/2013 đến 05/10/2013) 

Cặp số 94 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 08/07/2011 đến 08/08/2011) 

Cặp số 10 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007)

Đặc biệt lâu chưa ra:

55 438 ngày
69 424 ngày
59    423 ngày
45 407 ngày
72 344 ngày
14 342 ngày
85 291 ngày
95 264 ngày
47 263 ngày
88    250 ngày
80 245 ngày
15 243 ngày
64 213 ngày
97    206 ngày
19 195 ngày
56 187 ngày
41 182 ngày
40 155 ngày
11 152 ngày
37    142 ngày
13 141 ngày
03 137 ngày
54 135 ngày
63 133 ngày
27    132 ngày
82    131 ngày
57 128 ngày