THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 17/06/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

26 22 ngày
68 19 ngày
60 18 ngày
14    13 ngày
05 11 ngày
97 11 ngày
72 10 ngày
24 9 ngày
63 9 ngày
13    8 ngày
22 8 ngày
40 8 ngày
07    7 ngày
18 7 ngày
77 7 ngày
00 6 ngày
11 6 ngày
17 6 ngày
28 6 ngày
47    6 ngày
69 6 ngày
16 5 ngày
20 5 ngày
49 5 ngày
51    5 ngày
53    5 ngày
78 5 ngày
92 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

80 16 lần
93 15 lần
38 14 lần
54 14 lần
75    14 lần
85 14 lần
10 13 lần
21 13 lần
25    13 lần
48 13 lần
62 13 lần
84    13 lần
94 13 lần
02 12 lần
35 12 lần
37 12 lần
39 12 lần
50 12 lần
87    12 lần
89 12 lần
06 11 lần
07 11 lần
15 11 lần
17 11 lần
41    11 lần
45 11 lần
66 11 lần
76 10 lần
77    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 26 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 18/04/2013 đến 07/05/2013) 

Cặp số 68 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009)

Cặp số 60 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012)

Đặc biệt lâu chưa ra:

88 421 ngày
64 384 ngày
97 377 ngày
37    313 ngày
27 303 ngày
82 302 ngày
02 284 ngày
12 275 ngày
53 238 ngày
06    237 ngày
26    225 ngày
42 221 ngày
73 214 ngày
68 206 ngày
93 203 ngày
83 187 ngày
79 182 ngày
78 179 ngày
18 174 ngày
57    169 ngày
25 168 ngày
51 162 ngày
56 156 ngày
90 152 ngày
34    150 ngày
72 140 ngày
89 139 ngày
96 138 ngày
03    136 ngày