THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

69 19 ngày
14 12 ngày
80 11 ngày
10 10 ngày
59    10 ngày
99    9 ngày
17 8 ngày
32 8 ngày
39 8 ngày
89 8 ngày
36 7 ngày
44 7 ngày
47 7 ngày
68 7 ngày
74    7 ngày
06    6 ngày
11 6 ngày
12 6 ngày
40 6 ngày
57 6 ngày
85 6 ngày
25 5 ngày
30 5 ngày
34 5 ngày
37    5 ngày
43    5 ngày
48 5 ngày
53 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

90 16 lần
72 15 lần
95 15 lần
01 14 lần
31    13 lần
96    13 lần
13 12 lần
22 12 lần
07 11 lần
15 11 lần
30 11 lần
46 11 lần
54 11 lần
55 11 lần
67    11 lần
92    11 lần
97 11 lần
99 11 lần
09 10 lần
12 10 lần
14 10 lần
19    10 lần
24 10 lần
28 10 lần
43 10 lần
73 10 lần
74 10 lần
77 10 lần
98    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 69 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 398 ngày
53 352 ngày
06 351 ngày
26 339 ngày
42    335 ngày
18     288 ngày
51 276 ngày
90 266 ngày
04 225 ngày
17 218 ngày
38 211 ngày
41 207 ngày
00 206 ngày
91 205 ngày
75    200 ngày
50    199 ngày
32 198 ngày
58 195 ngày
28 192 ngày
14 191 ngày
35 190 ngày
11 178 ngày
45 176 ngày
22 174 ngày
05    168 ngày
84 167 ngày
74 157 ngày
29 156 ngày
62 151 ngày
36    128 ngày