THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 10/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

14 13 ngày
80 12 ngày
10 11 ngày
59    11 ngày
99 10 ngày
17 9 ngày
32 9 ngày
39 9 ngày
89 9 ngày
36    8 ngày
44    8 ngày
68 8 ngày
06 7 ngày
11 7 ngày
12 7 ngày
57    7 ngày
85 7 ngày
30 6 ngày
34 6 ngày
43 6 ngày
48 6 ngày
53 6 ngày
05 5 ngày
19 5 ngày
23    5 ngày
35    5 ngày
71 5 ngày
81 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

90 16 lần
95    15 lần
01 14 lần
72 14 lần
96 13 lần
13 12 lần
22 12 lần
31 12 lần
92    12 lần
07 11 lần
15 11 lần
30 11 lần
46 11 lần
54 11 lần
55    11 lần
74    11 lần
97 11 lần
98 11 lần
99 11 lần
12 10 lần
14 10 lần
24 10 lần
28    10 lần
40 10 lần
52 10 lần
67 10 lần
73 10 lần
77 10 lần
93    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 14 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017) 

Cặp số 80 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 05/02/2009 đến 27/02/2009) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 399 ngày
53 353 ngày
06 352 ngày
26    340 ngày
42 336 ngày
18 289 ngày
51 277 ngày
90 267 ngày
04 226 ngày
17    219 ngày
38 212 ngày
41    208 ngày
00 207 ngày
91 206 ngày
75 201 ngày
50 200 ngày
32 199 ngày
58    196 ngày
28 193 ngày
14 192 ngày
35 191 ngày
11 179 ngày
45 177 ngày
22 175 ngày
05    169 ngày
84 168 ngày
74 158 ngày
29 157 ngày
62    152 ngày
36 129 ngày