THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 12/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

14 15 ngày
80 14 ngày
10 13 ngày
99 12 ngày
17    11 ngày
32 11 ngày
39 11 ngày
89 11 ngày
36 10 ngày
44    10 ngày
85    9 ngày
53 8 ngày
05 7 ngày
19 7 ngày
35 7 ngày
81 7 ngày
27 6 ngày
45 6 ngày
62 6 ngày
63    6 ngày
76 6 ngày
20 5 ngày
38    5 ngày
46 5 ngày
50 5 ngày
79    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

90 16 lần
01    15 lần
95 15 lần
30 13 lần
72 13 lần
13 12 lần
31 12 lần
54 12 lần
55    12 lần
77 12 lần
92 12 lần
96 12 lần
09 11 lần
12 11 lần
24    11 lần
40 11 lần
46 11 lần
74    11 lần
07 10 lần
22 10 lần
28 10 lần
52 10 lần
66 10 lần
73 10 lần
93    10 lần
97 10 lần
98   10 lần
99 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 14 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017) 

Cặp số 80 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 05/02/2009 đến 27/02/2009) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 401 ngày
53 355 ngày
06     354 ngày
26 342 ngày
42 338 ngày
18 291 ngày
51 279 ngày
04 228 ngày
17 221 ngày
38    214 ngày
41 210 ngày
00    209 ngày
91 208 ngày
75 203 ngày
50 202 ngày
32 201 ngày
58 198 ngày
28 195 ngày
14    194 ngày
35 193 ngày
11 181 ngày
45 179 ngày
22 177 ngày
05 171 ngày
84    170 ngày
74 160 ngày
29 159 ngày
62     154 ngày
36 131 ngày