THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 13/10/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

14    16 ngày
99 13 ngày
17 12 ngày
32 12 ngày
39 12 ngày
89 12 ngày
44 11 ngày
85    10 ngày
53 9 ngày
05 8 ngày
19    8 ngày
35 8 ngày
27 7 ngày
63 7 ngày
20 6 ngày
38 6 ngày
46 6 ngày
50 6 ngày
79 6 ngày
13    5 ngày
67    5 ngày
70 5 ngày
73 5 ngày
88 5 ngày
91 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

01 15 lần
30 15 lần
72 15 lần
95 15 lần
77    13 lần
90 13 lần
92 13 lần
09 12 lần
31 12 lần
55    12 lần
12    11 lần
13 11 lần
24 11 lần
54 11 lần
66 11 lần
71 11 lần
74 11 lần
07 10 lần
28 10 lần
40    10 lần
46 10 lần
52 10 lần
93 10 lần
96 10 lần
99    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 14 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 402 ngày
53    356 ngày
06 355 ngày
26 343 ngày
42 339 ngày
18 292 ngày
51 280 ngày
17 222 ngày
38 215 ngày
41    211 ngày
00 210 ngày
91  209 ngày
75 204 ngày
50 203 ngày
32    202 ngày
58    199 ngày
28 196 ngày
14 195 ngày
35 194 ngày
11 182 ngày
45 180 ngày
22 178 ngày
05    172 ngày
84 171 ngày
74 161 ngày
29 160 ngày
62 155 ngày
36 132 ngày
92    125 ngày