THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 14/06/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

99 20 ngày
26 19 ngày
68    16 ngày
60 15 ngày
79 13 ngày
66 11 ngày
08 10 ngày
14 10 ngày
43 10 ngày
56    9 ngày
95 9 ngày
05 8 ngày
71    8 ngày
88 8 ngày
97 8 ngày
72 7 ngày
10 6 ngày
12 6 ngày
24 6 ngày
59    6 ngày
63    6 ngày
13 5 ngày
22 5 ngày
40 5 ngày
64 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

94 16 lần
80 15 lần
93 15 lần
38    14 lần
50 14 lần
10 13 lần
54 13 lần
85    13 lần
07 12 lần
36 12 lần
48 12 lần
75 12 lần
87 12 lần
17    11 lần
21 11 lần
31 11 lần
35    11 lần
37 11 lần
39 11 lần
62 11 lần
84 11 lần
89 11 lần
02    10 lần
05 10 lần
15 10 lần
44 10 lần
45 10 lần
49 10 lần
70 10 lần
71    10 lần
76 10 lần
77 10 lần
90    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 99 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 24/05/2016 đến 12/06/2016)

Cặp số 26 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 18/04/2013 đến 07/05/2013) 

Cặp số 68 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009) 

Cặp số 60 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

88 418 ngày
64 381 ngày
97 374 ngày
37    310 ngày
27 300 ngày
82 299 ngày
02 281 ngày
12 272 ngày
53 235 ngày
06    234 ngày
26    222 ngày
42 218 ngày
73 211 ngày
68 203 ngày
93 200 ngày
83 184 ngày
79 179 ngày
78 176 ngày
18 171 ngày
57    166 ngày
25 165 ngày
51  159 ngày
56 153 ngày
90 149 ngày
34    147 ngày
72 137 ngày
89 136 ngày
96    135 ngày
03 133 ngày