THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 15/06/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

26 20 ngày
68 17 ngày
60 16 ngày
79 14 ngày
08    11 ngày
14 11 ngày
43 11 ngày
95 10 ngày
05 9 ngày
71    9 ngày
88    9 ngày
97 9 ngày
72 8 ngày
12 7 ngày
24 7 ngày
59 7 ngày
63 7 ngày
13 6 ngày
22 6 ngày
40    6 ngày
64 6 ngày
03 5 ngày
07 5 ngày
18 5 ngày
30    5 ngày
77    5 ngày
80 5 ngày
93 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

94 16 lần
80    15 lần
93 15 lần
10 14 lần
38 14 lần
50 14 lần
48 13 lần
54    13 lần
75 13 lần
85 13 lần
87    13 lần
21 12 lần
39 12 lần
07 11 lần
15 11 lần
17 11 lần
35 11 lần
36 11 lần
37 11 lần
62    11 lần
70    11 lần
84 11 lần
89 11 lần
02 10 lần
09 10 lần
25 10 lần
31 10 lần
41 10 lần
45 10 lần
66    10 lần
76 10 lần
77    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 26 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 18/04/2013 đến 07/05/2013) 

Cặp số 68 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009) 

Cặp số 60 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

88 419 ngày
64    382 ngày
97 375 ngày
37 311 ngày
27 301 ngày
82 300 ngày
02 282 ngày
12 273 ngày
53    236 ngày
06 235 ngày
26 223 ngày
42 219 ngày
73 212 ngày
68 204 ngày
93    201 ngày
83 185 ngày
79 180 ngày
78     177 ngày
18 172 ngày
57 167 ngày
25 166 ngày
51 160 ngày
56 154 ngày
90 150 ngày
34    148 ngày
72 138 ngày
89 137 ngày
96    136 ngày
03 134 ngày