THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 18/11/2017

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

96 19 ngày
67 15 ngày
91 10 ngày
44 9 ngày
83    9 ngày
88    9 ngày
42 8 ngày
52 8 ngày
28 7 ngày
60 7 ngày
63 7 ngày
82 7 ngày
18 6 ngày
39 6 ngày
74    6 ngày
27 5 ngày
38    5 ngày
40 5 ngày
65 5 ngày
85 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

27 16 lần
25    15 lần
47 13 lần
55 13 lần
64 13 lần
23 12 lần
59 12 lần
62 12 lần
80    12 lần
85 12 lần
98 12 lần
24 11 lần
43 11 lần
53 11 lần
63    11 lần
65    11 lần
66 11 lần
97 11 lần
02 10 lần
10 10 lần
16 10 lần
28 10 lần
30 10 lần
71 10 lần
72    10 lần
74 10 lần
75 10 lần
84    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 96 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 26/05/2015 đến 22/06/2015) 

Cặp số 67 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 24/11/2011 đến 19/12/2011)

Đặc biệt lâu chưa ra:

02 438 ngày
06 391 ngày
26 379 ngày
42 375 ngày
18    328 ngày
51    316 ngày
17 258 ngày
00 246 ngày
75 240 ngày
58 235 ngày
14 231 ngày
35 230 ngày
11 218 ngày
45 216 ngày
05    208 ngày
84 207 ngày
74 197 ngày
29 196 ngày
62 191 ngày
36    168 ngày
76 152 ngày
78 148 ngày
21 139 ngày
94    133 ngày
10 129 ngày