THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 03/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

48 25 ngày
21 18 ngày
22 17 ngày
05 11 ngày
63    10 ngày
50 9 ngày
99 9 ngày
18    8 ngày
77 8 ngày
66 7 ngày
17 6 ngày
24 6 ngày
32 6 ngày
40 6 ngày
53    6 ngày
59 6 ngày
61 6 ngày
64    6 ngày
91 6 ngày
13 5 ngày
54 5 ngày
56 5 ngày
74 5 ngày
84 5 ngày
94    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

87 14 lần
03 13 lần
12 13 lần
00    12 lần
06 12 lần
41 12 lần
76    12 lần
81 12 lần
85 12 lần
94 12 lần
96 12 lần
07 11 lần
08    11 lần
09 11 lần
19 11 lần
27 11 lần
33 11 lần
37 11 lần
45 11 lần
53    11 lần
55 11 lần
71 11 lần
79    11 lần
89 11 lần
02 10 lần
13 10 lần
14 10 lần
26 10 lần
47    10 lần
51 10 lần
54 10 lần
58    10 lần
60 10 lần
62 10 lần
73 10 lần
83    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 48 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 12/08/2007 đến 04/09/2007)

 Cặp số 21 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 11/05/2016 đến 07/06/2016)

 Cặp số 22 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 08/06/2007 đến 07/07/2007)

Đặc biệt lâu chưa ra:

74    395 ngày
49 373 ngày
08 327 ngày
55 326 ngày
69 312 ngày
59 311 ngày
45 295 ngày
79    257 ngày
60 255 ngày
68 253 ngày
28 245 ngày
72 232 ngày
14 230 ngày
01    215 ngày
76 191 ngày
33 186 ngày
67    184 ngày
85 179 ngày
16 171 ngày
51 158 ngày
32 154 ngày
95 152 ngày
47 151 ngày
23    146 ngày
36 145 ngày
21 142 ngày
88 138 ngày
80 133 ngày
66 132 ngày
15    131 ngày
25 129 ngày
31    126 ngày